FlyMC - VietNam Minecraft Server

FlyMC - VietNam icon Offline
Players online:
0 / 1
Votes:
0
Version:
BungeeCord 1.8.x-1.14.x
Country:
Vietnam Vietnam flag
IP address:
FlyMC.cf
Banner for FlyMC - VietNam Minecraft server
MOTD:
" ------[1.11.2] Server : FlyMc.Cf Thể loại: Faction Raid/Op Skyblock (x2 nạp thẻ)"
Attention players: An issue with server voting was reported. Working to fix it as soon as possible!
Máy chủ MineCraft FlyMC Việt Nam
Vps 24/24h
Nói "Không" với giật lag
Chế độ :
> SKYBLOCK CLASSIC <
> TOWNY SPECIALS < [ Bảo Trì]
> PRISON ULTIMATE < [Bảo Trì]
> FACTION RPG < [Bảo Trì]
Đang có sự kiện nạp thẻ x2
Vào chiến ngay thôi
Vote for FlyMC - VietNam